Արթուր Դանիելյան. Սա կարիերայիս ամենամեծ հաջողությունն է - Champions.am
Այլ մարզաձևեր

Արթուր Դանիելյան. Սա կարիերայիս ամենամեծ հաջողությունն է

GRAZ, AUSTRIA - JANUARY 23, 2020: Silver medalist Artur Daniyelyan of Russia during an award ceremony for the men's single skating at the 2020 ISU European Figure Skating Championships at Steiermarkhalle. Sergei Bobylev/TASS Àâñòðèÿ. Ãðàö. Ñïîðòñìåí èç Ðîññèè Àðòóð Äàíèåëÿí, çàâîåâàâøèé ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü, âî âðåìÿ öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ ïðèçåðîâ ìóæñêîãî îäèíî÷íîãî êàòàíèÿ íà ÷åìïèîíàòå Åâðîïû ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ 2020 íà àðåíå "Øòàéåðìàðêõàëëå". Ñåðãåé Áîáûëåâ/ÒÀÑÑ
315Views

Եվրոպայի գեղասահքի նորաթուխ փոչեմպիոն Ռուսաստանը ներկայացնող հայազգի Արթուր Դանիելյանը մեկնաբանել է Գրացում (Ավստրիա) Եվրոպայի առաջնությունում արծաթե մեդալ նվաճելը.

«Փորձեցի նույն վերաբերմունքով կատարել ծրագիրս ինչ երեկ, իմ հաճույքի համար: Ես ուզում էի ցույց տալ Ռուսաստանի առաջնությունից հետո կատարված աշխատանքը, մեծահասակների մակարդակով պարկեշտ տեսք ունենալ: Ծրագրի ավարտին շատ զով էր. Ես գնացի առաջ. Ես չէի մտածում տեղերի մասին, միայն մաքուր սահադաշտի մասին:

Կարծում եմ, որ այս պահին սա կարիերայիս ամենամեծ հաջողությունն է, առաջին հաջողությունը մեծահասակների մակարդակում: Ես կշարունակեմ աշխատել», — Դանիելյանի խոսքը փոխանցում է Միխաիլ Չեսելինը:

Добавить комментарий